Tel: +48 603 191 911
Email: rr@sp37.gdynia.pl
Nasza szkoła

Nasza szkoła

W nowym obiekcie znajdują się świetnie wyposażone sale lekcyjne, laboratoria, pracownie komputerowe i nie tylko ...

Read More

Skład Rady i podstawa prawna działania

 

Rada Rodziców 2021/2022


Przewodnicząca: Agata Nikodem

Wiceprzewodnicząca: Dagmara Kass

Skarbnik: Marta Kozłowska

Sekretarz: Alicja Wróbel (grzecznościowo)


Podstawa prawna działania

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

(Dz.U. 2017 poz. 59)

Art. 83.

1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców,

które reprezentują ogół rodziców uczniów.

1a. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka

środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna w celu

omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.

2. W skład rad rodziców wchodzą:

1) w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w

tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;

2) w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych

wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;

3) w szkołach artystycznych – przedstawiciele w liczbie określonej w

statucie szkoły, wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców

uczniów danej szkoły.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden

rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w

każdym roku szkolnym.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa

w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w

ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust.

2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.

5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół i

placówek artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony

dziedzictwa narodowego, określą, w drodze rozporządzenia, rodzaje szkół i

placówek, w których nie tworzy się rad rodziców, uwzględniając

organizację szkoły lub placówki lub brak możliwości bezpośredniego

uczestniczenia w ich działalności reprezentacji rodziców.

Art. 84.

1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły

lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu

sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich

sprawach szkoły lub placówki.

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu

wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki,

o którym mowa w art. 26;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności

kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki,

o którym mowa w art. 56 ust. 2;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora

szkoły.

3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku

szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie

programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym

mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w

uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program

ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu

uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą

pedagogiczną.

4. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców,

program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym

mowa w art. 26, uchwala rada pedagogiczna.

5. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby

prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby

fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych program

wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art.

26, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada

rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz

innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa

regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4.

7. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na

odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji

tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym

rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie

udzielone przez radę rodziców.

Rozbudowa parkingu

Szanowni Rodzice ! Podczas parkowania prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz powszechnie obowiązujących zasad kultury i szacunku dla drugiego człowieka: nie zastawiamy innych aut, parkujemy wyłącznie na parkingu albo wzdłuż drogi przy […]

Read More
Stołówka

Jeśli mają Państwo uwagi dotyczące pracy szkolnej stołówki lub propozycje zmian regulaminu, prosimy o kontakt z Radą Rodziców za pośrednictwem formularza kontaktowego. Można też pisać na nasz adres mailowy podany […]

Read More
Ubezpieczenie

W roku szkolnym 2021/2022 otrzymaliśmy propozycje ubezpieczenia uczniów od następujących ubezpieczycieli (w celu wyświetlenia oferty prosimy kliknąć w nazwę): INTER RISK, ALLIANZ, GENERALI, PZU.

Read More
Książki dla biblioteki

Ogłaszamy akcję „Książki dla szkolnej biblioteki”. Na półkach jest jeszcze sporo wolnego miejsca, dlatego prosimy wszystkich o przynoszenie do biblioteki niepotrzebnych w domu książek. Wszelka beletrystyka mile widziana ! W […]

Read More

Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz nasze pliki cookies. więcej informacji

Pliki cookies na tej stronie są ustawione na dozwolonego to aby móc w pełni skorzystać ze wszystkich element naszej strony. Jeśli zamierzasz korzystać z tej strony bez akceptacji plików cookies twoje doświadczenia będą ograniczone.

Zamknij